Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij BloomTown. Door verlening van de opdracht aan BloomTown verklaart de Opdrachtgever op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1BloomTown: de eenmanszaak BloomTown, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34335593, handelend onder de namen BloomTown.

2Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BloomTown een overeenkomst is aangegaan.

3Diensten: alle diensten die BloomTown voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over marketing, marketing-communicatie en websites.

4Producten: alle producten die BloomTown aan de opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: copy/teksten, web- of grafisch design en (zelf ontwikkelde) software waarmee een website beheerd kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van BloomTown waarop BloomTown deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

2De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BloomTown, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken..

3Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Dientengevolge maken andersluidende voorwaarden alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

5Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BloomTown en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

6Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor BloomTown alleen bindend indien en voor zover deze door BloomTown uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

7Indien BloomTown op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

8BloomTown behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien dagen na dagtekening door BloomTown, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.

2Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft BloomTown het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3Een samengestelde prijsopgave verplicht BloomTown niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden tevens niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

1Een overeenkomst tussen BloomTown en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door BloomTown uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

2Indien BloomTown, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is BloomTown gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die BloomTown in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door BloomTown uitgevoerde werk te vergoeden.

3Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BloomTown zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. BloomTown is gerechtigd dergelijke wijzigingen te weigeren.

4Werkzaamheden of prestaties zoals beschreven in lid 2 en 3 van dit artikel kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden beïnvloeden, evenals een eventueel overeengekomen honorarium. Opdrachtgever aanvaardt dergelijke vertraging op voorhand.

5Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met BloomTown wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij BloomTown geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1BloomTown garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting en is nimmer te kwalificeren als een resultaatverplichting.

2Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BloomTown het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3BloomTown spant zich in om de gegevens die BloomTown voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

4Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient BloomTown met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing

5De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan BloomTown aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BloomTown worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BloomTown zijn verstrekt, heeft BloomTown het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6Indien de Opdrachtgever teksten aanlevert die door BloomTown gebruikt zullen worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, verklaart Opdrachtgever door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen geen inbreuk te maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden, en vrijwaart hij BloomTown in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor Jeroen Wind Service kunnen voortvloeien. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de Opdrachtgever aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

7De Opdrachtgever stelt BloomTown steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

8De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in lid 4 die BloomTown nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is BloomTown niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

9Indien BloomTown aan de (potentiele) Opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.

10Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1Alle door BloomTown gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2BloomTown is gerechtigd periodiek te factureren. Voorts is BloomTown gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan te worden.

3Bij een contractuele looptijd van meer dan een jaar behoudt BloomTown het recht periodiek te factureren en jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; BloomTown zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

4BloomTown mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van BloomTown mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5Alle door BloomTown verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

7Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8BloomTown heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, video’s, foto’s en andere documenten en/of goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan BloomTown verschuldigd is heeft voldaan.

9De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

1De door BloomTown geleverde (licenties op) producten blijven eigendom van BloomTown tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met BloomTown gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Opdrachtgever verbindt zich de producten waarop eigendomsvoorbehoud van BloomTown rust niet aan derden te cederen of te verpanden of anderszins te verzwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BloomTown.

2Indien de situatie BloomTown daartoe dwingt, is BloomTown gerechtigd de producten waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en onder zich te nemen. Ingeval BloomTown een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BloomTown vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3Indien de overeenkomst tussen BloomTown en Opdrachtgever betrekking heeft op een product, zijnde software-programmatuur ontwikkeld door BloomTown, dan verkrijgt de Opdrachtgever middels die overeenkomst een licentie tot gebruik van die ontwikkelde programmatuur. De software zelf blijft eigendom van BloomTown en mag aldus, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door BloomTown ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van BloomTown. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website, de inhoud van de website en eventuele updates berusten en blijven berusten bij BloomTown, dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.

5Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van BloomTown.

6BloomTown heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Levering

1De door BloomTown te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door BloomTown opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van BloomTown zijn zoals bepaald in artikel 5.5, waarna BloomTown zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

2Een door BloomTown vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt BloomTown niet van rechtswege in verzuim.

3Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien BloomTown, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

4De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door BloomTown mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 5.5.

5Aan de leveringsplicht van BloomTown zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BloomTown geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 9. Klachten

1Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij BloomTown ingediend te worden, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de dienst of het product. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.

2BloomTown maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal BloomTown de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal BloomTown slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

3De Opdrachtgever vrijwaart BloomTown één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten

4Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Overmacht

1BloomTown is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2BloomTown kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als BloomTown gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1Indien BloomTown aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van BloomTown gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BloomTown en/of haar ongeschikte(n).

2BloomTown is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat BloomTown uit is gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk de verplichting van artikel 5.3 van deze voorwaarden op correcte wijze na te komen.

3Indien BloomTown aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BloomTown beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4BloomTown kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BloomTown aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BloomTown toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van BloomTown, zodat BloomTown ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van BloomTown verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van BloomTown ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

6BloomTown is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. BloomTown kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

7Opdrachtgever vrijwaart BloomTown tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen BloomTown en de Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 12. Annulering en ontbinding

1Annulering/opzegging van een opdracht is mogelijk met toestemming van BloomTown. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

2Een Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat BloomTown begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.

3Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van BloomTown annuleert, terwijl BloomTown al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan BloomTown een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij BloomTown nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

4BloomTown is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan BloomTown, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van BloomTown, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

5Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van BloomTown, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

6Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

7Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal BloomTown ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te zijner keuze. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BloomTown partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2Alle geschillen tussen BloomTown en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

3Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij BloomTown. Door verlening van de opdracht aan BloomTown verklaart de Opdrachtgever op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Waar kan BloomTown jou mee helpen?


Effectieve Marketing & Branding vragen om totaaloplossingen:
Advies, begeleiding, creativiteit en realisatie. Uiteraard is BloomTown ook beschikbaar voor deelopdrachten.

Strategie

Marketing strategie
Branding strategie
Marketingcommunicatie strategie
Content Marketing strategie
Marketing Funnels
Sales Funnels
Google Adwords
Facebook strategie
Linkedin strategie
Instagram strategie

Tekstuele communicatie

Copywriting
Webteksten
Blogteksten
SEO-teksten
Advertentieteksten
Flyerteksten
Brochureteksten
Video scripts
Audio scripts
CRO

Visuele communicatie

Art Direction
Brand Identity
Logo en Huisstijl
Webdesign
Grafisch ontwerp
UI/UX Design
Advertenties
Flyers
Brochures
CRO

Technische realisatie

Webdevelopment
SEO
SEA
Social Media Advertenties
Drukwerkvoorbereiding
Drukwerkbegeleiding
Fotografie
Video
Audio

Contact opnemen »
Spring naar toolbar